zavřít× Volejte +420 271 745 123

Jsme společnost zabývající se velmi širokým spektrem činností. Naše služby jsou zaměřeny především na akciové společnosti s veřejně obchodovatelnými akciemi i s omezeným počtem akcionářů. Kmenoví pracovníci a stálí externí spolupracovníci firmy se zabývají problémy spjatými s těmito službami již od roku 1993. Při realizaci vašich požadavků spolupracujeme s širokým kolektivem odborníků z vysokých škol, vědeckých pracovišť, správních orgánů a odborníků z praxe.

Ručíme za technickou i právní správnost všech provedených úkonů, a proto jsme důvěryhodným partnerem

Dokonalá organizace

SMS hlasování

Grafické zpracování

Poskytované služby:

 • organizování valných hromad
 • grafické zobrazování výsledků hlasování a struktury akcionářů v průběhu valné hromady
 • konzultace a zpracování stanov
 • změna formy a podoby akcií
  • vedení seznamu akcionářů včetně změn osobních údajů
  • grafický návrh listinných akcií a jejich vytištění
 • ekonomicko právní poradenství
 • rozesílání a správa dividend a další plnění akcionářům
 • organizování seminářů a školení k právním, daňovým a ekonomickým aspektům činnosti akciových společností
 • tvorba a zajištění inzerce v celostátních a krajských periodikách vycházejících v České republice
 • zpracování a tisk výročních zpráv akciových společností
 • rozesílání korespondence akcionářům
 • příprava a zajištění volby členů dozorčí rady zaměstnanci
 • služby spojené s plněním oznamovacích povinností akciových společností
 • zajištění povinného odkupu akcií v případech stanovených zákonem
 • zajištění squeeze out dle zákona o obchodních korporacích a NOZ
 • grafické a textové zpracování přehledu a struktury akcionářů
 • další služby dle Vašich přání
Pokud jste nalezli nebo i nenalezli, co Vaše společnost v našem přehledu potřebuje, napište nám

Organizace a zabezpečení valných hromad

Společnost CENTIN a.s. pro Vás zajistí oragnizaci valné hromady s ohledem na specifika Vaší společnosti a je schopna realizovat i zvláštní požadavky.
Příprava valné hromady pro Vás může skončit tím, že nám předáte základní dokumenty - program valné hromady, stanovy společnosti a prospekt emitenta. Všechny další kroky za Vás vykoná CENTIN.
Vaše společnost se pak může v klidu věnovat přípravě zpráv, které budete předkládat akcionářům na valné hromadě.
Pracovníci CENTINu připraví návrh optimálního průběhu valné hromady a předloží varianty řešení případných sporných situací. Společnost obdrží materiál "Příprava, průběh
a vyhodocení valné hromady", který mimo jiné obsahuje popis metody prezence a hlasování, návrh jednacího a hlasovacího řádu, podrobný scénář valné hromady, návrh prezenčních a hlasovacích lístků a formulářů potřebných ke zdárnému průběhu valné hromady.
Prezenci a hlasování na valné hromadě provádíme pomocí speciálně vyvinutého software, který je vždy přizpůsoben specifickým podmínkám Vaší společnosti. Vyhodnocování stavu přítomných akcionářů a jejich hlasování je zajištěno nejrychlejšími metodami výpočetní techniky.
CENTIN dodá volené orgány valné hromady - předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátory na vysoké odborné úrovni s mnohaletou praxí.
Po dohodě je možné objednat notářské + právní služby.
Po skončení valné hromady Vám bude předán zápis o valné hromadě včetně všech příloh v zákoných termínech.
Naše nabídka je sestavena jako stavebnice na sebe navazujících úkonů od dílčích činností a služeb až po komplexní zabezpečení valné hromady.

Zpracování oznámení (pozvánky) o konání valné hromady - po předání základních údajů (program jednání valné hromady, místa konání apod. zpracují naši odborní pracovníci text oznámení (pozvánky) v souladu se zákonem a stanovami a na našem pracovišti vytvoříme grafický návrh oznámení, zajistíme jeho publikaci za cenově výhodných podmínek a v případě potřeby zajistíme tisk a rozeslání pozvánek
Zpracování písemného materiálu "Příprava a průběh valné hromady" - po podepsání smlouvy zpracují pracovníci, kteří budou pověřeni prací na vaší valné hromadě, materiál "Příprava a průběh valné hromady" a všechny doprovodné dokumenty včetně vzorů prezenčních a hlasovacích lístků a prezenčních listin
Konzultace stanov - celá příprava a průběh valné hromady musí odpovídat stávajícím stanovám. Proto je nutné konzultovat s vašimi odpovědnými pracovníky stanovy vaší společnosti, zda odpovídají platným právním normám
Časový harmonogram - na základě jednání a konzultací s pověřenými pracovníky společnosti bude zpracován dokument: harmonogram přípravy, průběhu a vyhodnocení valné hromady
Databáze akcionářů - převzetí a kontrola databáze akcionářů z Centrálního depozitáře cenných papírů, úprava do podoby vhodné pro prezenci a hlasování na valné hromadě (garance proti zneužití dat je obsažena ve smlouvě o zabezpečení valné hromady), převzetí databáze akcionářů vedené společností
Zajištění prostor pro konání valné hromady a služeb s tím souvisejících - naši pracovníci zajistí pronájem vhodného sálu a všech souvisejících služeb, např. pořadatelskou službu, občerstvení, magnetofonovou nahrávku apod.
Zajištění osob pro funkce předsedy, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu - disponujeme potřebným počtem proškolených pracovníků, kteří mohou kvalifikovaně vykonávat funkce předsedy valné hromady, vypracovat zápis z valné hromady a zajistit provedení prezence a vyhodnocení hlasování
Zajištění notáře v souladu s požadavky zákona - po dohodě s odpovědnými pracovníky společnosti zajistíme vysoce kvalifikované služby notáře a vypracování notářského zápisu
Zpracování jednacího a hlasovacího řádu - pro hladký průběh valné hromady zpracujeme podle stanov vaší společnosti jednací a hlasovací řád, kterým se, po jeho schválení valnou hromadu, řídí jednání valné hromady.
Kompletní zajištění prezence a hlasování - navrhneme a po schválení společností vytiskneme prezenční a hlasovací lístky a prezenční listinu. Tak zajistíme hladký a průkazný průběh prezence a hlasování. Při každém hlasování upřesňujeme prezenci a kontrolujeme usnášeníschopnost valné hromady. Předběžné výsledky hlasování má předseda valné hromady k dispozici maximálně 30 vteřin po sebrání hlasovacích lístků a výsledky konečné do konce nejpozději do konce valné hromady
Vizualizace výsledků prezence a hlasování - pomocí datového projektoru jsme schopni v případě zájmu promítat výsledky prezence a hlasování tzv. on-line. Akcionář má tak
k dispozici výsledky hlasování ve stejnou chvíli jako předseda valné hromady na svém počítači, kam dostává aktuálí výsledky z výpočetního střediska. Jsme schopni zpracovat
i prezentaci na přání z Vámi dodaných dat, která se pak bude v průběhu valné hromady promítat.
Scénář valné hromady pro zahajujícího a předsedu valné hromady - zpracujeme scénář - průvodní slovo - pro člena představenstva společnosti, který je pověřen představenstvem zahájit valnou hromadu, i pro zvoleného předsedu valné hromady s řešením všech situací, které mohou na valné hromadě nastat.
Zpracování protokolů o prezenci a hlasování - při zahájení valné hromady a při každém hlasování dostanou řídící orgány valné hromady písemné protokoly o stavu prezence a usnášeníschopnosti valné hromady. Tyto protokoly jsou přílohou zápisu z valné hromady i notářského zápisu
Zpracování prezenční listiny - naši pracovníci zpracují prezenční listinu, z níž je patrný veškerý pohyb akcionářů před i v průběhu valné hromady. Jsou v ní zachyceny přesné časy příchodů i odchodů akcionářů a tak lze prokázat, kteří akcionáři byli přítomni u každého hlasování
Vypracování zápisu o valné hromadě v zákonné lhůtě - podle dohody s odpovědnými pracovníky společnosti odevzdáme v domluveném termínu zápis z valné hromady se všemi přílohami a protokoly o prezenci a hlasování, prezenční listinu, prezenční lístky a hlasovací lístky
Zajištění překladatelských služeb - pro valné hromady, kterých se zúčastňují zahraniční klienti, zajistíme kvalitní překladatelskou službu.

Výplata a správa dividend

CENTIN pro Vás rád zajistí rozeslání a správu dividend včetně veškeré doprovodné agendy v tuzemsku i do zahraničí.
Po dohodě s Vvaší společností a v souladu s rozhodnutím valné hromady bude vybrán optimální způsob rozeslání dividend.
CENTIN rozešle po dohodě se společností informační dopisy obsahující základní údaje o způsobu a termínu vyplácení dividend, s přesným rozhodnutím valné hromady a kontaktními adresami, na které se akcionář může obrátit v případě jakýchkoli nejasností.

Způsob výplaty dividend:
 • poštovní peněžní poukázkou
 • výplatou v hotovosti
 • bankovním převodem
Správa dividend:
 • evidence nevyplacených dividend
 • vyřizování reklamačních řízení
 • evidence a provedení opětovné výplaty
 • aktuální přehled o stavu výplaty dividend, poplatků, poštovného, stavu účtu, (apod.)
 • přehledy o stavu výplaty dividend (měsíční, čtvrtletní)

CENTIN nabízí správu dividend až do uplynutí zákonné lhůty čtyř let, po kterou je společnost povinna deponovat akcionáři tuto dividendu. Během tohoto období budete pravidelně informováni o pohybu prostředků na zvláštním účtě určeném k vyplácení dividend a stavu zbývajících nevyplacených částek.
CENTIN během této doby zajistí rovněž případný písemný i osobní styk s akcionáři.

Poradenství

Naši odborní pracovníci a konzultanti Vám zabezpečí ekonomické i právní poradenství. Dosud neřešené či sporné výklady zákonů jsou konzultovány s předními domácími právníky a ekonomy.

Tato služba obsahuje:
 • konzultace a úpravu stávajících stanov společnosti
 • vytvoření nových stanov v souladu zákona č. 89/2012 sb. a specifickým zaměřením a potřebami společnosti
 • konzultace a zpracování potřebných dokumentů a procedur při snižování či zvyšování základního kapitálu
 • změna formy a podoby akcií
  • vedení seznamu akcionářů včetně změn osobních údajů
  • grafický návrh listinných akcií a jejich vytištění vč. ochraných prvků
 • losování akcií při snížení základního kapitálu
 • volební řád pro volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady
 • oznamovací povinnost při získání určeného podílu na základním kapitálu akciové společnosti
 • veřejnou nabídku na odkup akcií
 • realizace výkupu akcíí dle insrukcí společnosti
Adresa
CENTIN, a.s.
K Botiči 1453/6
Praha 10 Vršovice
101 00
IČ: 63999897
DIČ: CZ63999897
Telefon
+420 271 745 123
Email

Společnost vedená u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3594